SEDA

Asociace SEDA je mladou organizací založenou v roce 2019. Vytvořena byla týmem mladých vědců, lidmi vzdělanými v sociálních vědách a lidmi zapojenými do vzdělávání dospělých a usiluje o zavádění vzdělávacích projektů vztahujících se ke vzdělávání dospělých. Cílem asociace jsou vzdělávací, tréninkové a asistenční aktivity. Statutární cíle asociace jsou naplňovány organizováním tréninků, workshopů, konferencí, programů a asistenčních služeb a zároveň vývojem tréninkových materiálů. Cílem asociace je zvýšit kompetence a dovednosti dospělých v souladu s myšlenkou celoživotního vzdělávání. Zaměstnanci a trenéři pracující v asociaci jsou odborníci a zkušení profesionálové. Nadto asociace spolupracuje s řadou organizací (např univerzity třetího věku, vězeňské spolky), veřejných a soukromých společnosti z řady oborů (např. univerzity, výzkumné ústavy, vězeňský inspektorát, nadace pro znevýhodněné atd.). Asociace se zapojuje do nových mezinárodních vícestraných projektů naplňujících parametry celoživotního vzdělávání.

 

Web: www.seda.org.pl
Kontaktní osobaMaciej Dymacz
E-mail: lacjum@lacjum.org


SMOG ALERT

Krakow Smog Alert (KSA) je hnutí zdola založené na konci roku 2012 a formálně funguje jako nevládní organizace od konce roku 2013. KSA je vlivná občanská organizace usilující o čisté životní prostředí v regionu Malopolska. KSA je známá jako nejaktivnější NGO v Polsku usilující o zlepšení ovzduší a jejím cílem je snížení množství uhlíku v ovzduší v regionu zaváděním ekologických opatření. Od roku 2012 hraje klíčovou roli v osvětě veřejnosti v tématu kvality ovzduší. KSA si získalo podporu desítek tisíc obyvatel Krakowa a významně zvýšilo povědomí místních občanů o ekologických otázkách. Hnutí má velkou podporu veřejnosti a mezi jeho podporovatele patří zástupci lékařských a vědeckých kruhů, známé osobnosti a řada civilních společenských skupin. KSA má k dispozici řadu odborníků a spolupracuje s lékaři, vědci, novináři, zákonodárci a úřady na snížení emisí a během svého fungování uspořádalo množství vzdělávacích kampaní a worskopů. Hnutí má zkušenosti z projektů financovaných Evropskou klimatickou nadací, Regionální fondem pro ochranu životního prostředí a správu vodních zdrojů, fondů EEA a Evropskou unií.

Web: krakowskialarmsmogowy.pl
Kontaktní osoba: Magdalena Kozłowska
E-mail: krakowskialarmsmogowy@gmail.com
Telefon: 48 731764909


DIPGRA

Granada energy agency usiluje o dosažení energetických cílů na evropské, národní a andaluské úrovni již od roku 2001. V roce 2020 byla začleněna pro důležitost své agendy pod provinční správu v Granadě. Provniční správa a její energetické oddělení se v roce 2009 připojilo k evropské iniciativě starostů jako "Podpůrná síť" se sdílenou vizí pro rok 2050: urychlit tempo snižování uhlíkové stopy na svém území, posílit kapacity určené k adaptaci na nevyhnutelné dopady klimatických změn a zajistit, že její občané budou mít k dospozici bezpečnou, udržitelnou a dostupnou energii.

 

Web: www.granadaenergia.es
Kontaktní osoba: Gonzalo Esteban López
E-mail: gestebanlopez@dipgra.es
Telefon: 0034 958805822


CZU

Česká zemědělská univerzita v Praze byla založena v roce 1906. Neustále se rozvíjející kampus na okraji Prahy nabízí vynikající příležitosti pro vzdělávání a výzkum. Na univerzitě studuje téměř 25 000 studentů, kteří spolu s přibližně 1 500 zaměstnanci (akademičtí, výzkumní, technici a administrativní pracovníci) tvoří akademické fórum. ČZU aktivně spolupracuje s řadou institucí z celého světa.

Web: www.czu.cz/en
Kontaktní osoba: Jana Pitrova
E-mail: pitrovaj@pef.czu.cz

Telefon: 00420 22438 2239


PZP

PAZANGOS PROJEKTAI (further PZP) is NGO acting as informal education organization in Lithuania from 2012. PZP has 6 permanent staff and more than 10 short term experts for particular projects. Scope of work of PZP is informal youth and adults’ education for improvement of general competencies i.e. creation of safe living and working environment, fostering institutional cooperation and dialog between NGO and local government, development of networks of craftsman in rural areas, strengthening of social responsibility of SME and farmers, increasing diversity of social and economic activities in rural areas, razing self-responsibility of inhabitants for healthy living standards etc. PZP has scientific research experience for effective inclusion of children within mental dysfunction into education system. PZP is experienced in implementation of projects financed by Lithuania, EEA and Norway Grants. For project implementation PZP uses “PRINCE2” (GB) and PMP (USA) standards.

Web: www.pazangosprojektai.lt
Kontaktní osoba: Neringa Kačinskienė
E-mail: neringa@pazangosprojektai.lt
Telefon: 
0037061624112


Trebag

Pazangos projektai (dále PZP) je litevská nevládní organizace fungující jako neformální vzdělávací organizace od roku 2012. PZP má šest stálých zaměstnanců a více než deset externích expertů krátkodobě spolupracujících na projektech. PZP se věnuje neformálnímu vzdělávání mládeže a dospělých v oblasti obecných kompetencí, např. vytvoření bezpečného životního a pracovního prostředí, podporuje spolupráci napříč institucemi a dialog mezi nevládními organizacemi a vládou, rozvoj řemesel na venkově, posílení sociální odpovědnosti malých a středních podniků a farmářů, zvyšování diverzity sociálních a ekonomických aktivit ve venkovských oblastech, vyžadování odpovědnosti obyvatelstva v oblasti zdravého životního stylu atd. PZP má zkušenosti s vědeckým výzkumem na poli efektivní inkluze dětí s mentálním postižením do vzdělávacího systému. PZP spolupracovala na řadě projektů financovaných vládou, Evropskou agenturou pro životní prostředí a Norskými fondy. Při implementaci projektu používá standardy "PRINCE2" (Velká Británie) a PMP (USA).

Web: www.trebag.hu
Kontaktní osoba: Andrea Kövesd
E-mail: 
andrea.kovesd@trebag.hu
Telefon: 003626555220