SEDA

Stowarzyszenie SEDA jest młodą organizacją założoną w 2019 roku. Zespół młodych naukowców oraz osób zajmujących się kształceniem dorosłych i naukami społecznymi utworzył stowarzyszenie zajmujące się realizacją projektów edukacyjnych związanych z kształceniem dorosłych. 
Misją stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, szkoleniowa i wspierająca edukację. 
Cele statutowe stowarzyszenia SEDA realizowane są poprzez organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, programów i akcji wspierających oraz opracowywanie materiałów szkoleniowych. 
Celem stowarzyszenia jest podnoszenie kompetencji i umiejętności osób dorosłych poprzez działalność zgodną z ideą uczenia się przez całe życie.

Pracownicy i trenerzy pracujący w stowarzyszeniu to kadra wysoko wykwalifikowana zarówno pod względem wykształcenia, jak i umiejętności zawodowych. Ponadto stowarzyszenie współpracuje z licznymi organizacjami (np. uniwersytety trzeciego wieku, stowarzyszenia wspierające byłych więźniów) oraz instytucjami publicznymi i prywatnymi z różnych dziedzin (np. uczelnie, instytuty badawcze, inspektorat więzienny, fundacja na rzecz osób niepełnosprawnych).

Celem stowarzyszenia jest również udział w międzynarodowych projektach realizujących założenia podejścia uczenia się przez całe życie.

Strona wwwwww.seda.org.pl
Przedstawiciel: Maciej Dymacz
E-mail: lacjum@lacjum.org


SMOG ALERT

Krakowski Alarm Smogowy (KAS) działa na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Skupia się na budowaniu świadomości o zagrożeniach wynikających z oddychania zanieczyszczonym powietrzem, działaniach strażniczych, ale także działaniach rzeczniczych, których celem jest wypracowywanie systemowych rozwiązań. KAS uczestniczy w opracowaniu regulacji na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym. Dzięki działaniom KAS w Krakowie wprowadzono zakaz stosowania paliw stałych. KAS konsultował projekty uchwał antysmogowych dla wszystkich województw, a także projekty kluczowych dla ochrony powietrza ustaw i rozporządzeń. Aktywizuje
lokalną społeczność i mobilizuje do wspólnych działań. W 2017 zainicjował działanie Polskiego Alarmu Smogowego (PAS), gdzie aktywnie działa już 40 inicjatyw. KAS prowadzi portal chceoddychac.pl, gdzie każdy może zamieścić swoje petycje dotyczące powietrza. KAS jest uznawana za najbardziej aktywną organizację pozarządową zajmującą się ochroną powietrza i cieszy się dużym poparciem - 53 tys. fanów na Facebooku. Prowadzi wiele projektów związanych z ochroną powietrza oraz rozwojem sieci alarmów smogowych finansowanych z różnych źródeł (Europejska Fundacja Klimatyczna, fundusze EOG, Komisja Europejska, WFOŚiGW itd.). Jest wydawcą portalu Smoglab.pl (3,2mln odbiorców) - medium zajmującego się ochroną środowiska.

Strona wwwkrakowskialarmsmogowy.pl
Przedstawiciel: Magdalena Kozłowska
E-mail: krakowskialarmsmogowy@gmail.com
Telefon: 48 731764909


DIPGRA

Od 2001 roku Agencja Energetyczna Granady pracuje nad osiągnięciem europejskich, krajowych i lokalnych (Andaluzja) celów w dziedzinie zrównoważonej energii. Od 2020 roku agencja została przejęta przez Radę Prowincji Granady i stała się Regionalnym Biurem Energetycznym Granady ze względu na znaczenie wdrażania polityki energetycznej w prowincji. Ponadto, w 2009 roku Rada Prowincji Granady, a tym samym Biuro ds. Energii przyłączyło się do europejskiej inicjatywy Porozumienia Burmistrzów jako "Struktura Wspierająca". Ustalona została wspólna wizja działań do 2050 roku: przyspieszenie dekarbonizacji na terenach prowincji, wzmocnienie zdolności przystosowania się do nieuniknionych skutków zmiany klimatu oraz zapewnienie obywatelom dostępu do bezpiecznej, zrównoważonej i przystępnej cenowo energii.

Strona wwwwww.granadaenergia.es
Przedstawiciel: Gonzalo Esteban López
E-mail: gestebanlopez@dipgra.es

Telefon: 0034 958805822


CZU

Czeski Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze został założony w 1906 roku. Duży i stale rozwijający się kampus oferuje doskonałe możliwości w dziediznie edukacji i badań. Uczelnia ma prawie 25000 studentów, którzy wraz z około 1500 pracownikami (wykładowcami, naukowcami, technikami i pracownikami administracyjnymi) tworzą społecnzość akademicką. CZU prowadzi aktywną współpracę z instytucjami na całym świecie.

Strona wwwwww.czu.cz/en
Przedstawiciel: Jana Pitrova
E-mail: pitrovaj@pef.czu.cz

Telefon00420 22438 2239


PZP

PAZANGOS PROJEKTAI (PZP) jest organizacją pozarządową działająca na Litwie od 2012 roku jako nieformalna organizacja edukacyjna. PZP ma 6 stałych pracowników i ponad 10 ekspertów zajmujących się pojedynczymi projektami. Zakres działalności PZP obejmuje nieformalne wykształcenie młodzieży i dorosłych w celu podnoszenia kompetencji ogólnych. Spośród działań PZP warto wymienić: tworzenie bezpiecznego środowiska życia i pracy, wspieranie współpracy instytucjonalnej i dialogu pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządami, rozwój sieci rzemieślników na obszarach wiejskich, stymulowanie odpowiedzialności społecznej małych przedsiębiorstw i rolników, zwiększanie różnorodności działań społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, zwiększanie odpowiedzialności mieszkańców kształtowanie zdrowych standardów życia. PZP posiada doświadczenie naukowo-badawcze w zakresie skutecznego włączania do systemu edukacji dzieci z dysfunkcjami psychicznymi. PZP ma doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy litewskich, EOG i norweskich. Do realizacji projektów PZP stosuje standardy PRINCE2 (GM) i PMP (USA).

Strona wwwwww.pazangosprojektai.lt
Przedstawiciel: Neringa Kačinskienė
E-mail: neringa@pazangosprojektai.lt

Telefon0037061624112


Trebag

Trebag Intellectual Property and Project Manager Ltd. to węgierska firma prywatna założona w 1989 roku. Trebag od 15 lat ma szerokie doświadczenie w projektach europejskich i współpracy międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń (np. z zakresu rolnictwa i przedsiebiorczości), edukacji ekologicznej i podnoszenia świadomości ekologicznej, a także badań i wspierania rozwoju. Do tej pory firma brałą udział w około 50 projektach w programach Erasmus+ KA2, LLL, Leonardo da Vinci i Grundtvig oraz w projektach w IV-V Programach Ramowych i H2020. Trebag posiada duże doświadczenie i wiedzę ekspercką w następujących dziedzinach: opracowywanie materiałów i metodologii szkoleń zawodowych, w tym e-learningu i grywalizacji, wdrażanie transferu technologii i zarządzania łańcuchem innowacji.  

Strona wwwwww.trebag.hu
Przedstawiciel: Andrea Kövesd
E-mail: 
andrea.kovesd@trebag.hu

Telefon: 003626555220